top of page

תחומי פעילות המשרד

מחלקת שמאי דיירים

מחלקת שמאי דיירים

 • שמירת האינטרס הכלכלי של בעלי הדירות בווידוא קבלת תמורות מקסימליות במתחמי פינוי בינוי.

 • הכנת טבלת ניקוד לדירות הבעלים לטובת קביעת סדר בחירת הדירות במבנה / מבנים החדשים.

 • קביעת גובה שכ"ד ראוי, אותו יקבלו בעלי הדירות מיזם הפרויקט, לכל אורך חיי הפרויקט - משלב פינוי הדירות ועד הכניסה לדירות החדשות

 • שמירת האינטרס הכלכלי של בעלי הדירות בווידוא קבלת תמורות מקסימליות במתחמי פינוי בינוי.

 • הכנת טבלת ניקוד לדירות הבעלים לטובת קביעת סדר בחירת הדירות במבנה / מבנים החדשים.

 • קביעת גובה שכ"ד ראוי, אותו יקבלו בעלי הדירות מיזם הפרויקט, לכל אורך חיי הפרויקט - משלב פינוי הדירות ועד הכניסה לדירות החדשות

 • חלוקת הרווחים העתידית בין היזם לבעלי הדירות.

860183_I.jpg
מחלקת דו"חות
אס קיי - מחלקת דו"חות 0 וליווי פיננסי

מחלקת דו"חות 0 וליווי פיננסי

 • דו"ח 0 הינו דו"ח המהווה בדיקה עסקית, שמאית כלכלית טרום קבלת מימון להקמת פרויקט נדל"ן.

 • בדיקת היתכנות כלכלית, מהירה ותמציתית,  טרום תחילת הפרויקט המיועדת לתת שיקוף ראשוני וקבלת החלטה GO/NO GO לפרויקטים והכוללת תקציב, תקבולים, טבלת איזון (לקבוצות רכישה) ורווחיות של פרויקטים בהתהוות. בדיקת ההיתכנות מיועדת ליזמים וחברי קבוצת רכישה.

 • הכנת דו"חות 0 למימון פרויקטים ע"י בנקים וגופי אשראי מוסדיים (קרנות מימון/חברות ביטוח)

 • הכנת דו"חות פיקוח חודשיים על ליווי פיננסי.

 • הכנת דו"חות פינוי- בינוי (תקן 21) , ליווי ופיקוח על פרויקטי פינוי - בינוי

מחלקת הערכות שווי
אס קיי - מחלקת הערכות שווי

מחלקת הערכות שווי

 • הכנת חו"ד לצורכי בטוחה לאשראי (תקן 19)

 • הערכת שווי לנכסים מניבים (מרכזים מסחריים, מלונות, תחנות דלק)

 • הכנת חוו"ד לצורכי דיווח של חברות ציבוריות ע"פ חוק ניירות הערך- IFRS (תקן 17) 

 • הערכת שווי לכל נכסי המקרקעין לרבות מגורים, תעסוקה, מסחר, קרקעות ומלונאות

מחלקת היטלי השבחה
אס קיי - מחלקת היטלי השבחה

מחלקת היטלי השבחה

 • הכנת אומדן היטל השבחה צפוי לפרויקטים ונכסים

 • בחינת היטלי השבחה קיימים וליווי הליכים בפני שמאי מכריע (תיקון 84 לחוק התו"ב) במטרה להפחית היטלי השבחה.

bottom of page